Hiển thị:
Trang

LBP 5050

LBP 5050

·        Maùy in maøu chaát löôïng caoCoâng ngheä in tieân tieán cuûa Canon CAPT 3.0Toác ñoä in maøu A4: 8 trang/ phuùtToác ñoä in ñen  A4: 12 trang/ phuùtÑoä..

7.500.000 VNĐ

LBP 5050N

LBP 5050N

·        Maùy in maøu chaát löôïng caoCoâng ngheä in tieân tieán cuûa Canon CAPT 3.0Toác ñoä in maøu A4: 8 trang/ phuùtToác ñoä in ñen  A4: 12 trang/ phuùtÑoä..

9.650.000 VNĐ

LBP 5970

LBP 5970

·        In 2 maët, Laser Maøu A3/ A4/ LetterToác ñoä in maøu  A3 /A4: 15/30 trang/ phuùtToác ñoä in ñen   A3 /A4: 15/32 trang/ phuùtÑoä phaân giaû..

59.000.000 VNĐ

LBP 7018C

LBP 7018C

·        Maùy in maøu laser deã söû duïng, chi phí thaáp vaø tieát kieäm naêng löôïngCoâng ngheä CAPT 3.0 in nhanhToác ñoä in maøu A4: 4 trang/ phuùtToác ñoä in ñe..

6.950.000 VNĐ

LBP 7100Cn

LBP 7100Cn

·        In maøu nhanh vaø in maïngToác ñoä in maøu A4: 14 trang/ phuùtToác ñoä in ñen  A4: 14 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiBoä nhôù trong : 64M..

9.000.000 VNĐ

LBP 7110Cw

LBP 7110Cw

·        Maùy in maøu toác ñoä cao coù keát noái Wi-FiToác ñoä in maøu A4: 14 trang/ phuùtToác ñoä in ñen  A4: 14 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiB..

11.000.000 VNĐ

LBP 7200Cd

LBP 7200Cd

·        Nhanh choùng – Chuyeân nghieäp – Aán töôïng -  in 2 maëtCoâng ngheä CAPT 3.1 in nhanhToác ñoä in maøu, ñen A4: 20 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 600 x ..

15.500.000 VNĐ

LBP 7200Cdn

LBP 7200Cdn

·        Nhanh choùng – Chuyeân nghieäp – Aán töôïng - in 2 maët - in maïngCoâng ngheä CAPT 3.1 in nhanhToác ñoä in maøu, ñen A4: 20 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi :..

20.000.000 VNĐ

LBP 7680Cx

LBP 7680Cx

·        Giaûi phaùp in aán toaøn dieän vôùi chöùc naêng baûo maät.Tích hôïp saün in 2 maëtToác ñoä in maøu A4: 20 trang/ phuùtToác ñoä in ñen  A4: 20 trang/ ..

31.130.000 VNĐ

LBP 7750Cdn

LBP 7750Cdn

·        In maøu chaát löôïng cao vaø keát noái maïng, Tích hôïp saün in 2 maëtToác ñoä in maøu, ñen A4: 30 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiBoä nhôù tro..

39.800.000 VNĐ

LBP 7780Cx

LBP 7780Cx

·        In maøu nhanh vaø in maïngTích hôïp saün in 2 maëtToác ñoä in maøu A4: 32 trang/ phuùtToác ñoä in ñen  A4: 32 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 600 x 600..

39.000.000 VNĐ

LBP 9100Cdn

LBP 9100Cdn

·        Maùy in laser maøu khoå A3 coâng xuaát caoCoâng ngheä CAPT 3.1 in nhanhTích hôïp saün in 2 maëtToác ñoä in maøu  A3 /A4: 10/20 trang/ phuùtToác ñoä i..

46.000.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)