LBP 6650dn

LBP 6650dn

  • Dòng sản phẩm: MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG CANON
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • ·        Giaûi phaùp in aán toái öu cho coâng vieäc kinh doanh phaùt ñaït cuûa baïnTích hôïp saün in 2 maëtToác ñoä in A4:  33 (trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiBoä nhôù trong : 64MB( op...
  • 12.200.000 VNĐ

·        Giaûi phaùp in aán toái öu cho coâng vieäc kinh doanh phaùt ñaït cuûa baïn

Tích hôïp saün in 2 maët

Toác ñoä in A4:  33 (trang/ phuùt)

Ñoä phaân giaûi : 600 x 600 dpi

Boä nhôù trong : 64MB( option Max 256MB)

Baûn in ñaàu tieân maát 6 giaây

Khay giaáy töï ñoäng : 50 tôø A4

Khay giaáy tay : 50 tôø A4

Kích thöôùc: 400 x 376 x 267 mm

Troïng löôïng maùy : 11,6 kg

Keát noái : USB 2.0/ 10 Base-T/100Base-TX

Möïc cartridge 319 : 2.100 trang A4 vôùi ñoä phuû möïc tieâu chuaån 5%

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt