LBP 6300dn

  • Dòng sản phẩm: MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG CANON
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • ·        Giaûi phaùp in aán ñôn saéc nhanh choùng vaø tin caäyTích hôïp saün in 2 maëtToác ñoä in A4:  30 (trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiBoä nhôù trong : 16MBBaûn in ñaàu tieân maát 6 ...
  • 8.400.000 VNĐ

·        Giaûi phaùp in aán ñôn saéc nhanh choùng vaø tin caäy

Tích hôïp saün in 2 maët

Toác ñoä in A4:  30 (trang/ phuùt)

Ñoä phaân giaûi : 600 x 600 dpi

Boä nhôù trong : 16MB

Baûn in ñaàu tieân maát 6 giaây

Khay giaáy töï ñoäng : 50 tôø A4

Khay giaáy tay : 50 tôø A4

Kích thöôùc: 400 x 376 x 260 mm

Troïng löôïng maùy : 11 kg

Keát noái : USB 2.0/ 10 Base-T/100Base-TX

Möïc cartridge 319 : 2.100 trang A4 vôùi ñoä phuû möïc tieâu chuaån 5%

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt