LBP 6200d

LBP 6200d

  • Dòng sản phẩm: MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG CANON
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • ·        Traûi nghieäm naêng xuaát cao chæ vôùi moät chieác maùy nhoû goïnTích hôïp saün in 2 maëtCoâng ngheä CAPT 3.0 in nhanhToác ñoä in A4:  25(trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpiBoä nh...
  • 4.500.000 VNĐ

·        Traûi nghieäm naêng xuaát cao chæ vôùi moät chieác maùy nhoû goïn

Tích hôïp saün in 2 maët

Coâng ngheä CAPT 3.0 in nhanh

Toác ñoä in A4:  25(trang/ phuùt)

Ñoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpi

Boä nhôù trong : 8MB

Baûn in ñaàu tieân maát 6 giaây

Khay giaáy töï ñoäng : 250 tôø A4

Khay giaáy tay : 1 tôø A4

Kích thöôùc: 379 x 293 x 243 mm

Troïng löôïng maùy : 7 kg

Keát noái : USB 2.0 (option network)

Möïc cartridge 326 : 2,100 trang A4 vôùi ñoä phuû möïc tieâu chuaån 5%

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt