LBP 3500

  • Dòng sản phẩm: MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG CANON
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • ·        In ñen traéng khoå A3Toác ñoä in A3/A4:  15/25 (trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpiBoä nhôù trong : 08MBBaûn in ñaàu tieân maát 10 giaâyKhay giaáy töï ñoäng : 250 tôø A4Coâng nghe...
  • 16.500.000 VNĐ

·        In ñen traéng khoå A3

Toác ñoä in A3/A4:  15/25 (trang/ phuùt)

Ñoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpi

Boä nhôù trong : 08MB

Baûn in ñaàu tieân maát 10 giaây

Khay giaáy töï ñoäng : 250 tôø A4

Coâng ngheä CAPT 2.1 in nhanh

Kích thöôùc 518 x 439 x 277 mm

Troïng löôïng maùy : 19.3kg

Keát noái vôùi USB 2.0 High Speed

Möïc cartridge 309 : 12.000 trang A4 vôùi ñoä phuû möïc tieâu chuaån 5%

(Möïc theo maùy 6000 trang A4)

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt