LBP 3370

  • Dòng sản phẩm: MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG CANON
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • ·        In ñen traéng, in 2 maët, in qua maïng khoå A4Toác ñoä in : 26 tôø/phuùtÑoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiKhay naïp giaáy : 250 tôøKhay tay : 50 tôøTÍCH HÔÏP SAÜN CHÖÙC NAÊNG IN 2 MAËTIN MAÏNG...
  • 8.200.000 VNĐ

·        In ñen traéng, in 2 maët, in qua maïng khoå A4

Toác ñoä in : 26 tôø/phuùt

Ñoä phaân giaûi : 600 x 600 dpi

Khay naïp giaáy : 250 tôø

Khay tay : 50 tôø

TÍCH HÔÏP SAÜN CHÖÙC NAÊNG IN 2 MAËT

IN MAÏNG

Coång keát noái : USB 2.0 $ Built-in, 10 Base –T/100 Base TX

Kích thöôùc 447 x 411 x 273 mm

Troïng löôïng maùy : 11kg

Möïc cartridge 315 : 2.500 trang A4 vôùi ñoä phuû möïc tieâu chuaån 5%

(Möïc theo maùy 800 - 1,200 trang A4)

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt