LBP 3300

  • Dòng sản phẩm: MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG CANON
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • ·        In ñen traéng 2 maët khoå A4 Chaát löôïng CaoToác ñoä in :  21 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpiBoä nhôù trong : 8MBBaûn in ñaàu tieân maát 9 giaâyKhay giaáy töï ñoäng : 500 tôø A...
  • 4.650.000 VNĐ

·        In ñen traéng 2 maët khoå A4 Chaát löôïng Cao

Toác ñoä in :  21 trang/ phuùt

Ñoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpi

Boä nhôù trong : 8MB

Baûn in ñaàu tieân maát 9 giaây

Khay giaáy töï ñoäng : 500 tôø A4

Coâng ngheä CAPT 2.1 in nhanh

Kích thöôùc 370 x 258 x 375 mm

Troïng löôïng maùy : 11kg

Keát noái vôùi USB 2.0 High Speed

Möïc cartridge 308 : 2.500 trang A4 vôùi ñoä phuû möïc tieâu chuaån 5%

(Möïc theo maùy 800-1,200 trang A4)

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt