LBP 2900

  • Dòng sản phẩm: MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG CANON
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • ·        In ñen traéng khoå A4·        Thieát keá ñöôøng daãn giaáy ngaén hình chöõ U giuùp khoâng keït giaáy.Toác ñoä in :  12 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpiBoä nhôù trong : 02MBBaûn...
  • 3.450.000 VNĐ

·        In ñen traéng khoå A4

·        Thieát keá ñöôøng daãn giaáy ngaén hình chöõ U giuùp khoâng keït giaáy.

Toác ñoä in :  12 trang/ phuùt

Ñoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpi

Boä nhôù trong : 02MB

Baûn in ñaàu tieân maát 9.3 giaây

Khay giaáy töï ñoäng : 150 tôø A4

Coâng ngheä CAPT 2.1 in nhanh

Kích thöôùc 370 x 251 x 217 mm

Troïng löôïng maùy : 5.7kg

Keát noái vôùi USB 2.0 High Speed

Möïc cartridge 303 : 2.500 trang A4 vôùi ñoä phuû möïc tieâu chuaån 5%

(Möïc theo maùy 800-1,200 trang A4)

 

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt