Hiển thị:
Trang

LBP 2900

LBP 2900

·        In ñen traéng khoå A4·        Thieát keá ñöôøng daãn giaáy ngaén hình chöõ U giuùp khoâng keït giaáy.Toác ñoä in :&nbs..

3.450.000 VNĐ

LBP 3300

LBP 3300

·        In ñen traéng 2 maët khoå A4 Chaát löôïng CaoToác ñoä in :  21 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpiBoä nhôù trong : 8MBBaûn in ñaàu tieân maát..

4.650.000 VNĐ

LBP 3370

LBP 3370

·        In ñen traéng, in 2 maët, in qua maïng khoå A4Toác ñoä in : 26 tôø/phuùtÑoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiKhay naïp giaáy : 250 tôøKhay tay : 50 tôøTÍCH HÔÏP ..

8.200.000 VNĐ

LBP 3500

LBP 3500

·        In ñen traéng khoå A3Toác ñoä in A3/A4:  15/25 (trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpiBoä nhôù trong : 08MBBaûn in ñaàu tieân maát 10 giaâyKha..

16.500.000 VNĐ

LBP 6000

LBP 6000

·        In ñen traéng khoå A4Toác ñoä in :  18 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpiBoä nhôù trong : 2MBBaûn in ñaàu tieân maát 7.8 giaâyKhay giaáy töï..

2.700.000 VNĐ

LBP 6200d

LBP 6200d

·        Traûi nghieäm naêng xuaát cao chæ vôùi moät chieác maùy nhoû goïnTích hôïp saün in 2 maëtCoâng ngheä CAPT 3.0 in nhanhToác ñoä in A4:  25(trang/ phuù..

4.500.000 VNĐ

LBP 6300dn

LBP 6300dn

·        Giaûi phaùp in aán ñôn saéc nhanh choùng vaø tin caäyTích hôïp saün in 2 maëtToác ñoä in A4:  30 (trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiBoä nhô..

8.400.000 VNĐ

LBP 6650dn

LBP 6650dn

·        Giaûi phaùp in aán toái öu cho coâng vieäc kinh doanh phaùt ñaït cuûa baïnTích hôïp saün in 2 maëtToác ñoä in A4:  33 (trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi ..

12.200.000 VNĐ

LBP 6680x

LBP 6680x

·        Giaûi phaùp in toaøn dieän vôùi chöùc naêng in baûo maätTích hôïp saün in 2 maët (A4/Letter/Legal)Toác ñoä in A4:  33(trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi : ..

18.730.000 VNĐ

LBP 6750dn

LBP 6750dn

·        Giaûi phaùp in maïng lyù töôûng vaø ñaùng tin caäy-  in 2 maëtToác ñoä in A4:  40 (trang/ phuùt)Ñoä phaân giaûi : 600 x 600 dpiBoä nhôù trong : ..

20.000.000 VNĐ

MÁY IN LBP 6030W ( Wifi )

MÁY IN LBP 6030W ( Wifi )

Khổ giấy A4, Hiệu suất hoạt động cao, thiết kế nhỏ gọn, Tốc độ in 18 trang/phút, Bộ nhớ 32MB, Độ phân giải 600 x 600 dpi , Khay giấy 150 tờ, Giao tiếp Cổng USB 2.0 tốc độ cao,   Wi-Fi 802.11b/g/n..

2.699.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)